web hosting

web hosting เว็บโฮสติ้งหรือที่เราเรียกกันติดปากสั้นๆว่า “โฮส” นั้นหมายถึง เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการประมวลผลเว็บไซต์ต่างๆที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาของฝั่งเซิร์ฟเวอร์(server side script) ตัวอย่างเช่น ภาษาPHP ภาษาASP.NET ภาษาJSP และ ภาษาVB.NET เป็นต้น โดยหน้าที่หลักของ web hosting นั้นจะทำการแปลงความหมายของcodeที่เขียนก่อนที่จะส่งไปแสดงผลในฝั่งของผู้ใช้งาน

web hosting

web hosting

ลักษณะโดยทั่วไปของ web hosting

1.)รูปแบบ Operating System
โดยทั่วไปนั้นเราจะแบ่ง web hostingออกเป็น 2 ประเภทเพื่อให้ง่าย

ต่อการจดจำ เราจะใช้ระบบปฏิบัติการ(Operting System)เป็นตัวระบุว่าเป็น web hosting ชนิดใด ซึ่งเราจะระบุได้ดังนี้
1. Windows web hosting คือโฮสที่รันโดยใช้ Microsoft Windows Server OS เป็นหลัก
2. Linux web hosting คือโฮสที่รันโดยใช้ Linux OS เป็นหลัก
เว็บโฮสติ้งทั้งสองแบบนี้จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันคือ windows web hosting นั้นสามารถประมวลผลเว็บไซต์ที่ถูกเขียนขึ้นโดยภาษา ASP.NET JSP และ PHP ได้ ในขณะที่ Linux web hostingนั้นสามารถประมวลผลได้เพียงภาษา PHP โดยราคาในการเช่าโฮสติ้งทั้งสองรูปแบบนี้โฮสติ้งที่ใช้ OS ของ Windows จะมีราคาแพงกว่า

2.)ปริมาณความจุของฮาร์ดดิสก์
การวัดความจุของฮาร์ดดิสก์ของ web hosting นั้นจะใช้หน่วยเรียกแบบเดียวกันกับฮาร์ดดิสก์ในเครื่อง PC โดยมีหน่วยเป็น MB, GB, TB โดยส่วนมากนั้นเจ้าของ web hosting มักจะแบ่งพื้นทีเหล่านี้ไว้ให้ลูกค้าเช่า โดยค่าเช่านั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ยิ่งขนาดมากราคาก็จะยิ่งสูงขึ้น

3.)ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลหรือ Databaseนั้น จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับ web hosting โดยถ้าเป็น windows web hosting จะใช้ database ของ Windows sql server แต่ถ้าเป็น linux web hosting จะใช้เป็น MySql

4.)ระบบประมวลผลเว็บ (webserver)
webserver คือระบบประมวลผลชุดคำสั่งก่อนที่จะส่งไปยังฝั่งของผู้ใช้งาน โดยถ้าเป็น windows web hosting จะใช้ webserver ของ Microsoft iis แต่ถ้าเป็น linux web hosting จะใช้ของ Apache webserver

ซึ่งโดยสรุปแล้วweb hostingนั้นก็เป็นเสมือนพื้นที่สำหรับจัดเก็บและประมวลผลและส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้งานนั่นเอง